KVALITET & MILJÖ

"Vi säkerställer en konsekvent hög kvalitet
och miljöanpassning."

För att visa att vi kan leverera högsta kvalitet på trycksakerna och samtidigt erbjuda en miljöanpassad
produktion är vi certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, Svanen och FSC. Detta innebär att vi håller
en jämn och standardiserad produktionskvalitet och kan erbjuda dig klimatkompenserade trycksaker.

Klimatneutralt tryckeri
Vi har gjort en klimatberäkning för våra utsläpp 2015 enligt FN:s riktlinjer (GHG-protokollet).
Första steget för oss blev att växla till ”grön el” (Vattenkraft), det reducerar klimatutsläppet från
vår verksamhet med drygt 60%! Vi kommer vidare att arbeta med olika åtgärder för att minska våra
koldioxidutsläpp på längre sikt.

Som en del i vårt miljöarbete har vi valt att klimatkompensera för vårt nettoöverskott av koldioxid,
detta innebär att vi kan kalla oss ett klimatneutralt tryckeri.

Klimatkompensationen förmedlas av Tricorona som arbetar med projekt över hela världen med
fokus på förnyelsebar energi och energieffektivitet. När man kompenserar sina koldioxidutsläpp
hjälper man till att finansiera utvecklingen av förnybar energiproduktion i utvecklingsländer
världen över. Konkret sker detta genom att dessa projekt ersätter fossila kraftverk.
Dessa förnybara energiprojekt skapar verkliga utsläppsminskningar i dag, samtidigt som de minskar
världens beroende av fossila bränslen i framtiden. Alla Tricoronas projekt är godkända av FN
i enlighet med Kyoto Protokollets Clean Development Mechanism (CDM). Vår klimatkompensation
går för närvarande till ett vindkraftsprojekt i Rajastan i Indien.

ISO 9001
ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet. Eller rättare sagt, det är en samling standarder som handlar
om ett företags kvalitetsprocesser i alla dess olika skepnader. Allt från hur man svarar i telefon till hur
man undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin
verksamhet för att möta kundernas behov. (Från swedish standards institute's hemsida)

ISO 14001
ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning.
Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både
resultat och kostnader. (Från swedish standards institute's hemsida)

Svanen
Ett Svanenmärkt tryckeri är ett tryckeri som har fått en Svanlicens för tryckeriets produktion av
trycksaker. Tryckeriet har visat att det uppfyller en rad miljökrav, som innebär att produktionen tillhör
de minst miljöbelastande. Kraven omfattar i första hand tryckprocessen och det papper och kemikalier
som tryckeriet använder. Svanen premierar produktion som gör det enklare att återvinna trycksaker.

Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja
resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre
alternativ. (Från Nordisk Miljömärkning's Kriteriedokument 41, version 4.4)

FSC
FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt
ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest
Stewardship Council®.

FSC:s märke visar vilka produkter som gjorts av virke från FSC certifierad skog.
Det gör att du kan känna dig trygg med att dessa produkter har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att köpa FSC-märkta produkter stärker du också intresset för ett ansvarstagande bruk av
världens skogar. (Från FSC-sweden's hemsida)

Kontakta oss för mer information om vilka FSC-certifierade produkter vi har att erbjuda.

FTI
FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, är ett företag inom återvinningsbranschen som har till
uppgift att se till att just förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle
för framtiden. Det ställer krav på att producenten säkerställer att förbrukade förpackningar som tillförs
svensk marknad samlas in och återvinns på ett miljömässigt godtagbart sätt. Att producenten skall
samråda med berörda kommuner om insamlingssystemet. Att producenten lämnar uppgifter om
mängden förpackningar som tillförts den svenska marknaden samt om insamlingsverksamheten,
återvinningen och materialutnyttjandet av förpackningarna till Naturvårdsverket. (Från FTI's hemsida)

AAA - Bisnode kreditvärdighet
Vi är mycket stolta över vårt höga kreditbetyg. Det bygger på Bisnodes kreditvärderingssystem som
är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån
en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete.
Vi hoppas att du inser värdet av att anlita, handla från eller samarbeta med ett kreditvärdigt företag.